Development centrum

Systém interaktívnych programov, mapujúcich okrem osobnostného profilu človeka aj jeho spôsoby riešenia  modelových situácií, individuálnych a skupinových  úloh.  Systém Development centrum je vytvorený špeciálne pre potreby efektívnych výberov pracovníkov na manažérske pozície  a pozície so zameraním na obchod a predaj, napr. obchodných reprezentantov a obchodných riaditeľov či projektových manažérov.


Cieľom Development centra je vytvoriť ucelený a plastický obraz toho, do akej miery, akým spôsobom a s akým potenciálom sú u klientov rozvinuté jednotlivé kompetencie (pri stanovovaní zisťovaných kompetencií sa vychádza vždy z individuálneho kompetenčného modelu firmy), identifikujeme ich silné stránky a možnosti rozvoja, zadefinujeme  ako vedia hodnotení klienti riešiť problémové situácie, ako zvládajú stresové situácie, ako riešia konfliktné situácie, ako reagujú a komunikujú so svojim okolím, ako sa dokážu prezentovať navonok a pod.

Tréning Diagnostika Poradenstvo